Effective Java Madde 33: Tür Güvenlikli Heterojen Taşıyıcıları Göz Önünde Bulundurun

Üreysel türlerin yaygın olarak bilinenleri Set<E>, Map<K,V> gibi koleksiyonlar ve ThreadLocal<T> ve AtomicReference<T> gibi tek elemanlı taşıyıcılardır. Bütün bu kullanımlarda taşıyıcı olan türün kendisi parametrelerle ifade edilmektedir. Bu bizi her taşıyıcı için sabit bir sayıda tür parametresi kullanmaya zorlamaktadır. Örneğin Set eleman türünü belirleyen tek bir tür parametresine sahiptir, Map ise içindeki girdilerin anahtar ve değerlerini (key-value) tutmak üzere iki tane tür parametresine sahiptir.

Ancak bazen bundan daha fazla esneklik isteyebilirsiniz. Mesela bir veritabanı kaydı çok sayıda sütunda farklı değerlere sahip olabilir ve biz bunlara tür güvenliğini de koruyarak erişmek isteyebiliriz. Bunu yapabilmek için taşıyıcı türü parametrelerle ifade etmek yerine (parameterize) taşıyıcının içinde tür anahtarı kullanabiliriz. Bu tür anahtarı taşıyıcıya farklı türlerde değer yazmak ve okumak için kullanılacaktır.

Bu yaklaşıma örnek olarak Favorites isimli bir sınıfımız olsun. Bu sınıf istemcilerine farklı türlerde favori nesneleri kaydedip daha sonra bunları okuma imkanı vermektedir. (örneğin Integer türünde ve değeri 42 olan bir favori nesnesi, String türünde ve değeri "Java" olan bir favori nesnesi gibi) Bu sınıfın API’ı aşağıdaki gibi olacaktır (gerçekleştirimi yazının devamında göreceğiz):

// Tür güvenlikli heterojen taşıyıcı deseni - API
public class Favorites {
  public <T> void putFavorite(Class<T> type, T instance);
  public <T> T getFavorite(Class<T> type);
}

Burada Class nesnesi anahtar tür görevini görmektedir ve üreysel olduğu için farklı türleri temsil etme yeteneğine sahiptir.

Şimdi de bu Favorites sınıfını kullanarak Integer, String ve Class türlerinde favori nesneleri kaydedip sonra da okuyan bir istemci yazalım:

// Tür güvenlikli heterojen taşıyıcı deseni - istemci
public static void main(String[] args) {
  Favorites f = new Favorites();
  f.putFavorite(String.class, "Java");
  f.putFavorite(Integer.class, 0xcafebabe);
  f.putFavorite(Class.class, Favorites.class);

  String favoriteString = f.getFavorite(String.class);
  int favoriteInteger = f.getFavorite(Integer.class);
  Class<?> favoriteClass = f.getFavorite(Class.class);
  System.out.printf("%s %x %s%n", favoriteString,
       favoriteInteger, favoriteClass.getName());
}

Bu istemci tahmin edeceğiniz üzere Java cafebabe Favorites yazdıracaktır. Favorites nesneleri tür güvenliği sağlamaktadır. Bir String istediğiniz zaman size asla bir Integer döndürmeyecektir. Aynı zamanda heterojendir çünkü bir Map nesnesinin aksine bütün anahtarlar farklı türdedir. Bu sebeple Favorites sınıfını tür güvenlikli heterojen taşıyıcı (typesafe heterogeneous container) olarak adlandırırız.

Favorites sınıfının gerçekleştirimi sürpriz bir biçimde çok kısadır ama üzerinde konuşulması gerekir:

// Tür güvenlikli heterojen taşıyıcı deseni - gerçekleştirim
public class Favorites {
  private Map<Class<?>, Object> favorites = new HashMap<>();
  
  public <T> void putFavorite(Class<T> type, T instance) {
    favorites.put(Objects.requireNonNull(type), instance);
  }

  public <T> T getFavorite(Class<T> type) { 
    return type.cast(favorites.get(type));
  } 
}

Gördüğünüz gibi her Favorites nesnesi arkada favorites isminde bir private Map<Class<?>, Object> nesnesi tutmaktadır. Burada Map referansını tanımlarken kullanılan sınırlandırılmamış joker türü (Class<?>), Map‘in anahtarlarının farklı parametreli türler olabileceğini göstermektedir. Örneğin bu Map nesnesinin bir girdisinin (entry) anahtarı Class<String> başka bir girdisinini anahtarı Class<Integer> olabilir. Favorites nesnelerinin heterojen olmalarını sağlayan şey budur.

Dikkat çeken başka bir unsur da kullanılan Map nesnesinin değer türünün Object olmasıdır. Başka bir deyişle, bu Map nesnesi bize anahtar ile değer arasındaki tür uyumunu sağlamıyor. Örneğin Class<Integer> anahtarı kullandığımız bir girdinin değer türü Integer değil Object olacaktır. Java’nın tür sistemi bunu doğru biçimde ifade edebilecek kadar güçlü değildir ancak biz anahtar ile değer türü arasında bir uyum olduğunu biliyoruz ve istemci okuma yaparken bunun avantajını kullanacağız.

Favori nesneleri eklemek için kullanılan putFavorite metodunu anlamak aslında kolaydır. Tek yaptığı iş verilen Class nesnesi ve T türündeki favori nesnesi arasında bir eşleşmeyi temsil etmek üzere Map içerisine bir girdi eklemektir. Girdinin anahtarını temsil eden type parametresi Class<T>, değeri temsil eden instance parametresi de T türünde olduğu için putFavorite metodu anahtar ile değer arasındaki tür uyumunu korumaktadır. Başka bir deyişle istemci putFavorite metodunu çağırırken type yerine Class<Integer> geçiyorsa instance yerine de bir Integer nesnesi geçmek zorundadır.

Her ne kadar putFavorite metodunda tür uyumu olduğunu bilsek de Map içerisine ekleme yapılırken girdilerin değer türü Object olduğu için anahtar ve değer arasında tür uyumu olduğu bilgisi kaybolmaktadır. Ancak bu bizim için bir problem teşkil etmez çünkü getFavorites ile okuma yapılırken bu bağlantı yeniden kurulmaktadır.

getFavorite metodunun gerçekleştirimi putFavorite‘dan daha kafa karıştırıcıdır. Birincisi, bu metot parametre olarak aldığı Class nesnesine denk gelen girdiyi bulup değerini okumaktadır ancak bu değer Object türündedir. Metodun T türünde bir değer döndürmesi beklenmektedir. Bu yüzden metot Object türünde gelen nesneyi Class sınıfının cast metoduyla dinamik olarak T türüne dönüştürmektedir. Şimdi cast metodunun imzasına bir göz atalım:

public class Class<T> {
  T cast(Object obj);
}

Görüldüğü gibi cast metodu Class sınıfının üreysel olmasından faydalanmaktadır. Object türündeki obj parametresini sınıfın tür parametresi olan T türüne dönüştürmeye çalışmaktadır. Tür dönüşümü başarılı olursa bunu döndürmektedir, başarısız olursa da ClassCastException fırlatmaktadır. Ancak biz biliyoruz ki buradaki tür dönüşümü güvenlidir çünkü girdileri yazarken kullandığımız putFavorite bunu sağlamaktadır.

Favorites sınıfı için bahsedebileceğimiz iki tane kısıtlama mevcuttur. Birincisi kötü niyetli bir istemci bir Favorites nesnesinin tür güvenliğini ham(raw) bir Class türü kullanarak bozabilir. Bu durumda istemci kodu derlenirken derleyici bir uyarı verecektir. Bu aslında HashSet ve HashMap gibi gerçekleştirimlerin maruz kaldığı problemle aynıdır. Bir HashSet<Integer> nesnesine String eklemek referans olarak ham HashSet türü kullanıldığında mümkündür. (Madde 26) Bununla beraber, tür güvenliğinin bozulup bozulmadığını çalışma zamanında kontrol etmek de mümkündür. Bunun için putFavorite metodunda instance nesnesinin gerçekten de type türünde olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bunu da dinamik bir şekilde yapabileceğimizi zaten öğrendik:

// dinamik tür dönüşümü ile çalışma zamanında tür güvenliği sağlamak
public <T> void putFavorite(Class<T> type, T instance) {
  favorites.put(type, type.cast(instance));
}

java.util.Collections içerisindeki checkedSet, checkedList, checkedMap gibi üreysel metotlar da bu yöntemi kullanarak çalışma zamanında tür uyuşmazlığına izin vermeyen koleksiyonlar üretirler. Parametre olarak bir veya iki tane Class nesnesi alırlar ve koleksiyona eklenen elemanların bu tür veya türlerle uyumlu olmasını şart koşarlar. Örneğin bir Collection<Stamp> nesnesine Coin eklemeye çalışırsanız ClassCastException fırlatırlar. Bunun bize faydası hata problemli kod parçası işletildiğinde üretildiği için çalışma zamanında gerçekleşecek bu hatanın kaynağını bulmak çok kolay olacaktır. Aksi taktirde tür uyumunu bozan eleman koleksiyona yazılırken değil okunurken hata ile karşılaşırdık ve bunu da bulmak çok zor olurdu.

Favorites sınıfının kısıtlı olduğu bir başka nokta da anahtar tür olarak parametreli türleri kullanamıyor olmamızdır. Mesela String veya String[] türleri için birer favori nesnesi oluşturabilirsiniz ama List<String> için oluşturamazsınız. Bunun sebebi de List<String> için özel bir Class nesnesinin olmayışıdır. Örneğin List<String> ve List<Integer> parametreli türleri için ortak bir tane Class nesnesi vardır o da List.class‘dır. List<String>.class gibi bir kullanım Java’da geçersizdir ve derleyici hata üretecektir, ki bu çok iyi bir şeydir. List<String>.class ve List<Integer>.class ifadelerini gören derleyici hata üretmeyip her ikisi için de aynı List.class nesnesini döndürseydi Favorites sınıfı için çok büyük problem yaratırdı. Dolayısıyla bu kısıtlamadan kurtulmanın tatmin edici bir çözümü yoktur.

getFavorite ve putFavorite metotları Class türündeki type parametresine herhangi bir kısıt koymamıştır. İstemci buraya istediği Class nesnesini geçebilir. Bu noktada istemcilerin geçebileceği Class nesnelerine bir sınır koymak isterseniz sınırlandırılmış tür belirteci (bounded type token) kullanabilirsiniz. Bu aslında tür belirtecinin (String.class tür belirtecine bir örnektir) hangi türleri temsil edebileceğini sınırlandırılmış tür parametresi (Madde 30) veya sınırlandırılmış joker (Madde 31) kullanılarak kısıtlamaktan ibarettir.

Madde 39’da bahsedilen notasyon API (annotations API) sınırlandırılmış tür belirteçlerini sıklıkla kullanmaktadır. Aşağıda notasyon okuyan bir metodu görüyorsunuz. Bu metot AnnotatedElement arayüzünden gelmektedir ve Method, Class gibi program elemanlarını temsil eden türler tarafından gerçekleştirilmektedir.

public <T extends Annotation>
       T getAnnotation(Class<T> annotationType);

annotationType parametresi notasyon türünü temsil eden bir sınırlandırılmış tür belirtecidir. Bu metot üyesi olduğu program elemanı (Method sınıfı gibi) annotationType türünde bir notasyona sahipse onu döndürmektedir, sahip değilse de null döndürmektedir. Başka bir ifadeyle bir AnnotatedElement anahtar tür olarak notasyon türlerini kullanan tür güvenlikli heterojen bir taşıyıcıdır.

Elimizde Class<?> türünden bir nesne olduğunu düşünelim ve bu nesneyi getAnnotation gibi sınırlandırılmış tür belirteci bekleyen bir metoda geçmemiz bekleniyor olsun. Bu durumda nesneyi Class<? extends Annotation> türüne çevirebilirsiniz ancak bu kontrolsüz bir dönüşüm olduğu için derleyici uyarı verecektir. (Madde 27) Bunun yerine Class sınıfının bize sağladığı asSubclass nesne metodunu kullanarak daha güvenli ve dinamik bir biçimde tür dönüşümü yapabiliriz. Bu metot, üzerinden çağrıldığı Class nesnesini argümanında belirtilen türe dönüştürmeye çalışır. Başarılı olursa argümanını geri döndürür, olamazsa da ClassCastException fırlatır. Aşağıda, derleme zamanında türü bilinmeyen bir notasyonu okumak için asSubclass metodunun nasıl kullanılacağını görüyoruz. Bu metot hata ve uyarı vermeden derlenir:

// sınırlandırılmış tür belirtecine güvenli dönüşüm için 
// asSubclass metodunun kullanımı 
static Annotation getAnnotation(AnnotatedElement element,
                  String annotationTypeName) {

  Class<?> annotationType = null; // sınırlandırılmış tür belirteci 
  try {
    annotationType = Class.forName(annotationTypeName);
  } catch (Exception ex) {
    throw new IllegalArgumentException(ex);
  }
  return element.getAnnotation(
       annotationType.asSubclass(Annotation.class));
  }

Özetle, üreysel türlerin Collections arayüzündeki gibi kullanılması bizi belirli bir sayıda tür parametresi kullanmak zorunda bırakır. Bu kısıtlamayı aşmak için taşıyıcı sınıfı parametrelerle ifade etmek yerine tür anahtarı kullanabiliriz. Tür anahtarı olarak Class nesnelerini kullanmak suretiyle, tür güvenlikli heterojen taşıyıcılar yazabilirsiniz. Bu niyetle kullanılan Class nesneleri tür belirteci olarak anılır. Ayrıca, kendi isteğinize göre tür anahtarları da kullanabilirsiniz. Örneğin veritabanı kayıtlarını temsil eden bir DatabaseRow sınıfında (taşıyıcı), tür anahtarı olarak Column<T> kullanabilirsiniz.

Share

Effective Java Madde 29: Üreysel Türleri Tercih Edin

JDK tarafından sağlanan üreysel türleri (generic types) ve metotları kullanmak çok zor olmasa da, kendiniz üreysel türler yazmak istediğinizde biraz zorlanabilirsiniz ama bunu öğrenmeniz çok faydalı olacaktır.

Şimdi Madde 7’deki basitleştirilmiş yığıt (stack) gerçekleştirimine bakalım:

// Object tabanlı yığıt - üreysel tür olmak için müsait!
public class Stack {
  private Object[] elements;
  private int size = 0;
  private static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;

  public Stack() {
    elements = new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
  }
  
  public void push(Object e) { 
    ensureCapacity(); 
    elements[size++] = e;
  }

  public Object pop() { 
    if (size == 0) {
      throw new EmptyStackException();
    }
    Object result = elements[--size];
    elements[size] = null; // kullanılmayan referansı kaldır 
    return result;
  }

  public boolean isEmpty() {
    return size == 0;
  }
  
  private void ensureCapacity() {
    if (elements.length == size) {
      elements = Arrays.copyOf(elements, 2 * size + 1);
    }
  } 
}

Bu sınıf en başından beri üreysel olmalıydı ama sonradan mevcut istemcilere zarar vermeden üreysele dönüştürmek de mümkündür. Bu haliyle, istemciler yığıttan okudukları değerleri kullandıkları türe kendileri dönüştürmek zorundadır. Bu tür dönüşümleri çalışma zamanında başarısız olup aykırı durum (exception) fırlatabilir.

Bir sınıfı üreysele çevirmek için ilk adım, sınıf tanımına bir veya daha çok tür parametresi eklemektir. Bizim örneğimizde eleman türünü temsil edecek şekilde tek bir tür parametresi yeterlidir. Eleman türünü temsil eden tür parametreleri genellikle E olarak isimlendirilir. (Madde 68)

Sonraki adım ise Object türü kullanılan yerlere yeni tanımladığımız tür parametresini yazıp programı derlemek olacaktır:

// Yığıtı üreysel türe çevirmek için ilk deneme. Derlenmez!
public class Stack<E> {
  private E[] elements;
  private int size = 0;
  private static final int DEFAULT_INITIAL_CAPACITY = 16;

  public Stack() {
    elements = new E[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
  }

  public void push(E e) { 
    ensureCapacity(); 
    elements[size++] = e;
  }

  public E pop() { 
    if (size == 0) {
      throw new EmptyStackException();
    }
    E result = elements[--size];
    elements[size] = null; // kullanılmayan referansı kaldırın 
    return result;
  }
    ... // isEmpty ve ensureCapacity değişmiyor
}

Stack sınıfını yukarıdaki gibi üreysel türe dönüştürmeye çalışırsak aşağıdaki üreysel dizi yaratma (generic array creation) hatasını alırız:

Stack.java:8: generic array creation
    elements = new E[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
          ^

Madde 28’de anlatıldığı gibi E gibi tür parametrelerinden dizi yaratamayız. Bu problem, arka planda dizi kullanan üreysel türler yazmaya çalıştığınızda her zaman karşınıza çıkacaktır. Mantıklı bir şekilde çözmek için iki yol bulunur. Birincisi, diziyi E türünde yaratmak yerine Object türünde yaratıp sonradan E türüne dönüştürmektir. Yani yukarıdaki örnekte 8. satırı aşağıdaki gibi değiştirebiliriz:

elements = (E[]) new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];

Bu kullanım geçerlidir ancak derleyici bu sefer hata yerine tür güvenliğini sağlayamadığı için uyarı verecektir.

Stack.java:8: warning: [unchecked] unchecked cast
  found: Object[], required: E[]
     elements = (E[]) new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY]; 
            ^

Derleyici burada tür güvenliği olup olmadığından emin olamasa da, siz bunu kanıtlayabilirsiniz. Tabi öncelikle buradaki kontrolsüz tür dönüşümünün programdaki tür güvenliğini tehlikeye düşürmediğinden emin olmalısınız. Burada söz konusu olan elements dizisi private bir alanda saklanıyor ve istemciye asla döndürülmüyor. Diziye eleman eklenen tek yer push metodu. Burada da E türünde geçilen parametreler diziye eklendiği için tür güvenliğini sıkıntıya sokacak bir durum yoktur, dolayısıyla yapılan tür dönüşümü güvenlidir.

Tür dönüşümünün güvenli olduğunu kanıtladığımıza göre, derleyici uyarısını @SuppressWarnings("unchecked") notasyonu ile gizlemeyi deneyebiliriz. (Madde 27) Burada uyarıya sebep olan yapıcı metodun (constructor) tek yaptığı iş dizi yaratmak olduğu için, notasyonu yapıcı metoda uygulamakta bir sakınca yoktur. Yapıcı metot aşağıdaki şekilde güncellendiğinde sınıf hata ve uyarı vermeden derlenir:

// elements dizisi sadece push(E) tarafından eklenen E nesneleri
// içermektedir. Bu, tür güvenliğinin sağlanması için yeterlidir.
// Çalışma zamanında dizinin türü Object[] olacaktır, E[] değil.
@SuppressWarnings("unchecked")
public Stack() {
  elements = (E[]) new Object[DEFAULT_INITIAL_CAPACITY];
}

Stack sınıfı içerisinde üreysel dizi yaratma hatasını ortadan kaldırmanın ikinci yolu ise elements dizisinin türünü E[] yerine Object[] yapmaktır. Ancak bunu deneyince aşağıdaki gibi başka bir hata alırsınız:

 Stack.java:19: incompatible types
  found: Object, required: E
      E result = elements[--size];
               ^

Burada artık elements bir Object dizisi olduğu için, diziden okunan değeri E türündeki referansta saklamamız tür uyumsuzluğundan dolayı mümkün olmuyor. Tabi biz okunan değeri E türüne dönüştürerek hatadan kurtulabiliriz. Stack sınıfında 20. satırı aşağıdaki gibi değiştirirsek:

E result = (E) elements[--size];

Sınıfı tekrar derleyince hata kaybolacaktır ama yine bir uyarı alırsınız:

Stack.java:19: warning: [unchecked] unchecked cast
  found: Object, required: E
    E result = (E) elements[--size]; 
                ^

Bu ilk çözümde rastladığımıza çok benzer bir uyarı. Derleyici tür güvenliğini garanti edemediği için bizi uyarıyor. Ancak burada da biz tür güvenliği olduğundan eminiz, çünkü diziye eleman eklenen tek yer push metodu ve burada sadece E türünden elemanlar ekleniyor. Dolayısıyla okunan değer de E türünde olmak zorundadır. Madde 27’de anlatılan önerileri göz önünde bulundurarak, uyarıyı sadece buna sebep olan satır için gizliyoruz, pop metodu için değil:

// tür dönüşüm uyarısının doğru biçimde gizlenmesi
public E pop() {
  if (size == 0) {
    throw new EmptyStackException();
  }

  // push metodu sadece E türünden elemanlar eklediğinden 
  // tür dönüşümü güvenlidir
  @SuppressWarnings("unchecked") 
  E result = (E) elements[--size];
  elements[size] = null; // kullanılmayan referansı kaldırın
  return result;
}

Burada anlattığımız iki yöntem de kullanılabilir. Birinci yöntemde okunabilirlik daha yüksektir çünkü dizi sadece E türünden elemanları tuttuğunu açıkça göstermek için E[] türünde tanımlanmıştır. Ayrıca sadece bir yerde, dizi yaratılırken tür dönüşümü yapılmaktadır. Bu şekilde üreysel türler yazılırken çoğunlukla birden fazla yerde diziden okuma yapılır. İkinci yöntem bu sebeple dezavantajlıdır çünkü her okuma yapılan yerde tür dönüşümü de yapılması gerekir. Bu yüzden de pratikte genelde birinci yöntem tercih edilir. Ancak birinci yöntemin dezavantajı da dizinin çalışma zamanındaki türü ile derleme zamanındaki türü uyuşmadığı için yığın kirliliğine (heap pollution – Madde 32) sebep olmasıdır. (E türünün Object‘i temsil ettiği durumda bu problem yaşanmaz ) Bazı programcılar bu konuda çok hassas davranıp ikinci yöntemi tercih etmektedirler, ancak bizim örneğimizde yığın kirliliği zararsızdır.

Aşağıdaki program üreysel Stack sınıfının kullanımını örneklemektedir. Komut satırından geçilen argümanları ters sırada ve büyük harflere çevirerek yazdırmaktadır. String‘in toUpperCase metodunu çağırırken tür dönüşümü yapmaya gerek kalmamıştır:

// Üreysel Stack kullanımı
public static void main(String[] args) {
  Stack<String> stack = new Stack<>();
  for (String arg : args)
    stack.push(arg);
  while (!stack.isEmpty())
    System.out.println(stack.pop().toUpperCase());
}

Bu maddede verdiğimiz Stack örneği, diziler yerine listeler kullanmayı önerdiğimiz Madde 28 ile çelişebilir. Üreysel türler içerisinde dizi yerine liste kullanmak her zaman mümkün olmayabilir veya istenmeyebilir. ArrayList gibi bazı üreysel türler mecburen dizileri kullanacak şekilde yazılmıştır. HashMap gibi örnekler de performans kazanımı için dizilerden faydalanmaktadır.

Bizim Stack örneğinde olduğu gibi, üreysel türlerin büyük çoğunluğu herhangi bir kısıtlamaya gitmeden istediğiniz tür parametrelerini kullanmanıza izin verirler. Örneğin Stack<Object>, Stack<int[]>, Stack<List<String>> gibi kullanımların hepsi geçerlidir, istediğiniz herhangi bir referans türünden elemanlar tutan bir Stack yaratabilirsiniz. Ancak int, double gibi temel türleri tutan bir Stack yaratmaya çalışırsanız derleme hatası alırsınız. Bu, Java’da üreysel tür sisteminin kısıtlarından birisidir. Ancak bunların yerine Integer, Double gibi kutulanmış temel türleri (boxed primitive type) kullanarak bu sorunu aşabilirsiniz. (Madde 61)

Kullanılabilecek tür parametrelerinde kısıtlama yapan üreysel türler de mevcuttur. Örneğin java.util.concurrent.DelayQueue sınıfının tanımı aşağıdaki gibidir:

class DelayQueue<E extends Delayed> implements BlockingQueue<E>

Burada parametre olarak tanımlanan <E extends Delayed>, ifadesinin anlamı şudur: istemci tür parametresi olan E yerine sadece Delayed türünün bir alt türünü geçebilir. Bu şekilde DelayQueue sınıfı ve bu sınıfın istemcileri, DelayQueue‘nun elemanları için Delayed türünden gelen metotları da tür dönüşümüne gerek kalmadan ve ClassCastException riski olmadan kullanabilirler. Buradaki tür parametresi E aynı zamanda sınırlandırılmış tür parametresi (bounded type parameter) olarak da anılır. Java’da her tür kendisinin alt türü kabul edildiği için (JLS 4.10), DelayQueue<Delayed> geçerli bir ifadedir.

Özetle, istemcilerin kullanırken tür dönüşümü yapmak zorunda kaldığı türlere kıyasla üreysel türleri kullanmak hem daha güvenlidir hem de istemcilere kullanım kolaylığı sağlar. Yeni türler tanımlarken, istemcilerin tür dönüşümü yapmadan bunları kullanabileceğinden emin olun. Bu çoğu zaman bu türlerin üreysel olarak tasarlanması anlamına gelmektedir. Eğer üreysel olması gerektiği halde olmayan türleriniz varsa bunları güvenle üreysele dönüştürebilirsiniz çünkü mevcut istemciler etkilenmeyecek ve yeni istemciler için kolaylık sağlayacaktır. (Madde 26)

Share